PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
PHÒNG KHÁM NGUYỄN VĂN THÁI
* Phiếu khai báo thông tin y tế chỉ có giá trị trong vòng 24 giờ * Cảnh báo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam, có thể bị xử lý hình sự!